Get Adobe Flash player

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » ข้อมูลเบื้องต้น

บริการหลัก (main service):ให้บริการแบบบูรณาการครอบคลุมทุกมิติได้แก่ การรักษา ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสภาพแบบองค์รวมทั้งในและนอกโรงพยาบาลตั้งแต่ระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิ(F2)โดยรับ-ส่งต่อผู้ป่วยจากเครือข่ายปฐมภูมิ ในเครือข่ายบริการ 21 แห่งแก่ประชาชนในอำเภอจะนะและอำเภอใกล้เคียงกรณีเกินขีดความสามารถจะส่งไปรักษาต่อโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลศูนย์

วิสัยทัศน์ (vision) : โรงพยาบาลชุมชนที่มีคุณภาพมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพสู่ชุมชน และเป็นผู้นำด้านการดูแลโรคเรื้อรังในจังหวัดสงขลาภายในปี 2563
ค่านิยม (values):    

 1. ภาวะผู้นำ                           Visionary Leadership
 2. วัฒนธรรมการเรียนรู้           learning dynamic
 3. มุ่งสู่ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง   Customer Focus
 4. ไม่หยุดยั้งการพัฒนา         Continuous Process Improvement
 5. ทำงานเป็นทีม                  Team work

พันธกิจ (Mission)

 1. สร้างเสริมสุขภาพ สู่ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการระบบสุขภาพ
 2. พัฒนาคุณภาพระบบบริการของรพ.ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมจิตบริการ
 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาล
 5. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดความปลอดภัย
 6. เป็นแหล่งฝึกนักศึกษาที่มีคุณภาพ

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency):

 1. การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
 2. การให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์
 3. การทำงานโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายต่างๆ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  Facebook