Get Adobe Flash player

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

โรงพยาบาลจะนะ 35 ถ.ราษฎร์บำรุง หมู่ 2 ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา 90130

โทรศัพท์ 074-207069, 074-207070,  074-207071  โทรสาร 074-207072

หมายเลขภายในโรงพยาบาลจะนะ

เบอร์

ห้อง

เบอร์

ห้อง

101

ห้องบัตร

126

ห้องตรวจเบอร์ 4

102

งานธุรการ

127

โรงครัว

103

หน้าห้องตรวจ

128

แพทย์แผนไทย / กายภาพ

104

ห้องผ่าตัด

129

สำนักงาน.cup / งานพัสดุ

105

ห้องเอกซเรย์

130

ห้องสมุด

106

ห้องฉุกเฉิน

131

ห้องพักผู้อำนวยการ

107

ห้องหัวหน้าฝ่ายการ

132

งานการเงิน

108

คลินิกเบาหวาน/ความดัน

133

ห้องพักแพทย์ 1,2, 3

109

ห้องผู้อำนวยการ

211

ห้องจ่ายยาผู้ป่วยใน

110

งานประกัน

212

ซัพพลายห้องฟัน

111

ห้องพักแพทย์ 4,5

213

คลินิกเอดส์/วัณโรค

112

ห้องยาผู้ป่วยนอก

214

ห้องตรวจเวชปฏิบัติครอบครัวฯ

113

แฟลตชั้น 3

215

คลินิกฟ้าใส

114

ห้องชันสูตร

216

ห้องศูนย์คอมฯ

115

ห้องคุณภาพ

217

สำนักงานห้องทันตกรรม

116

ห้องพักแพทย์หมอหญิง

218

ห้องทันตกรรม

117

ห้องพักแพทย์หมัด

228

ห้องคลอด

118

งานซ่อมบำรุง

237

ผู้ป่วยในหญิง

119

งานอาชีวะอนามัย

238

ผู้ป่วยในหญิง

120

พลอยไพลิน

239

หัวหน้าผู้ป่วยในหญิง

121

ป้อมยาม

247

ผู้ป่วยในชาย

122

ซัพพลาย

248

หัวหน้า ผู้ป่วยในชาย / งานกายภาพ

123

แฟลตชั้น 2

249

ผู้ป่วยในชาย

124

ศูนย์เปล

 

 

125

ห้องตรวจเบอร์ 1

 

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook