Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » หน่วยงานภายใน » งานอาชีวอนามัย

การเตรียมตัวตรวจสมรรถภาพปอด
หลักการเตรียมผู้มารับการตรวจ

1. งดออกกำลังกายก่อนตรวจอย่างน้อย 30 นาที
2. ห้ามสวมเสื้อรัดทรวงอกและท้อง
3. งดอาหารมื้อหนักก่อนตรวจ 2 ชั่วโมง
4. หยุดสูบบุหรี่อย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนตรวจ
5.ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 4 ชั่วโมง ก่อนตรวจ
6. หยุดยาขยายหลอดลม ถ้าหยุดไม่ได้ให้แจ้งแก่ผู้ตรวจเพื่อบันทึกเวลาการใช้ยาครั้งสุดท้ายเมื่อใด
7. ถ้ามีฟันปลอมให้ถอดออก ยกเว้น กรณีถ้าถอดฟันปลอมแล้วทำให้เป่าไม่ถนัด
8. งดตรวจในหญิงตั้งครรภ์ ผู้มีปากเบี้ยว หรือเพดานโหว่
9. ผู้รับการตรวจต้องเตรียมข้อมูล หรือ วัดส่วนสูง และชั่งน้ำหนักก่อนมารับการตรวจ

ข้อห้ามในการตรวจสมรรถภาพปอด

1. ไอเป็นเลือด
2. ภาวะมีลมในช่องเยื่อหุ้มปอดที่ยังไม่ได้รับการรักษา
3. ระบบหลอดเลือด และหัวใจทำงานไม่คงที่
4. ภาวะเส้นโลหิตแดงโป่งพองในทรวงอก ท้อง และสมอง
5. เพิ่งได้รับการผ่าตัดตาในระยะเวลาไม่นาน
6. เพิ่งได้รับการผ่าตัดช่องอก และท้องในระยะเวลาไม่นาน
7. ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย
8. ภาวะหลอดเลือดแดงปอดอุดตัน

ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสมรรถภาพปอด

1. ภาวะลมในช่องเยื่อหุ้มปอด
2. ความดันในกะโหลกศรีษะสูงขึ้น
3. เวียนศรีษะ เป็นลม
4. เจ็บหน้าอก
5. ไอเป็นชุด
6. การติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
7.ภาวะหลอดลมตีบ

การเตรียมตัวตรวจการได้ยิน
หลักการเตรียมผู้มารับการตรวจ

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสเสียงดังที่บ้าน หรือที่ทำงานก่อนเข้ารับการตรวจการได้ยิน 14-16 ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อป้องกันภาวะหูตึงชั่วคราวซึ่งอาจทำให้ผลการตรวจผิดพลาด
2. ออกจากที่มีเสียงดังก่อนถึงเวลาตรวจการได้ยินอย่างน้อย 15 นาที

การเตรียมตัวตรวจการมองเห็น

1. พักจากที่แสงจ้า 8-12 ชั่วโมง
2. ต้องมีสมาธิ ตั้งใจฟังคำสั่งให้เข้าใจ
3. สำหรับผู้ที่ใช้แว่นสายตาในการทำงาน(ใช้แว่นสายตาสั้นหรือแว่นสายตายาว)
กรุณานำแว่นตาหรือสวมแว่นตามาเพื่อใช้ในการทดสอบการมองเห็นด้วย

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook