Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » หน่วยงานภายใน

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

 • เจตจำนง / ความมุ่งหมาย
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลจะนะและประชากรในวัยทำงานในเขตอำเภอจะนะ  เพื่อให้มีสุขภาพดีปราศจากโรคที่เกิดเนื่องจากการทำงาน
 • ขอบเขตความรับผิดชอบ
ให้บริการแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะนะ และประชากรในวัยแรงงานทั้งในสถานประกอบการและหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในเขตอำเภอจะนะ  โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการดังต่อไปนี้
 • งานตรวจประเมินความเสี่ยงในหน่วยงานของโรงพยาบาล
 • งานตรวจสุขภาพ
 • งานตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานสำหรับพนักงานบรรจุใหม่
 • งานตรวจสุขภาพตามความเสี่ยงของงาน
 • งานตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
 • งานคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน / ความดันโลหิตสูงในกลุ่มข้าราชการและผู้มีสิทธิประกันสังคม
 • งานสำรวจสิ่งแวดล้อม / ให้สุขศึกษาในสถานประกอบการ
 • บุคลากรผู้รับผิดชอบ
 1. นางนันทพร       ไชยชนะ            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 2. นายธรรมรัตน์     หนูสอน            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 3. น.ส.วรรณศิลป์    บุญณะแก้ว        พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (รับผิดชอบงาน IC)
 4. น.ส.อรนุช  ชุมวัน                     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook