Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » ข้อมูลเบื้องต้น
  • นายแพทย์อมร             แสนสุข           ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2519 – 2530
  • นายแพทย์วงศา            กองสวัสดิ์         ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2530 – 2531
  • แพทย์หญิงศจีนาฎ         ศรีวัฒนะ         ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2531 – 2535
  • แพทย์หญิงสวนันท์        วัชราวนิช         ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2535 – 2536
  • แพทย์หญิงสุชาดา         ตันติประภาส     ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2537 – 2538
  • นายแพทย์สมศักดิ์         ปริชาตินนท์      ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2538 – 2541
  • นายแพทย์สุภัทร           ฮาสุวรรณกิจ     ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2541 – 2566
  • นายแพทย์หมัด             หีมเหม            ดำรงตำแหน่งเมื่อ พ.ศ. 2566 ถึงปัจจุบัน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook