Get Adobe Flash player

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2562 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตราได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 22 ตุลาคม  2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 ตุลาคม 2562 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตราได้เสร็จสิ้นแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับ 1 - 3 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว

ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 9 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม -  5 สิงหาคม 2562 ในเวลาราชการ
ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังนี้
- พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
- พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ดังรายละเอียดแนบท้าย
รายชื่อผู้สอบผ่าน 

 

 

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังนี้

- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

- นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

- พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

หน้า

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook