Get Adobe Flash player

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานเปลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา และผู้ช่วยกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา

ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น.

รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ

ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ตั้งแต่วันที่ 12 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาราชการ

ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook