Get Adobe Flash player

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานเปลและพนักงานรักษาความปลอดภัย

ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานเปลและพนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ตั้งแต่วันที่  6  - 15 ธันวาคม 2560 ในเวลาราชการ

ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 ธันวาคม 2560 ในเวลาราชการ

ภาคเช้าเวลา 08.00 - 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น.

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานพิมพ์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 10.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ในตำแหน่งพนักงานพิมพ์,

ผู้ช่วยทันตแพทย์และพนักงานรักษาความปลอดภัย

ผู้ที่มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายให้มารายงานตัวเพื่อเข้าสอบในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 (ตึกเก่า) โรงพยาบาลจะนะ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างเหมา เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

  1.  ตำแหน่งพนักงานพิมพ์  จำนวน  1 อัตรา
  2.  ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์  จำนวน  1 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook