Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » ข้อมูลเบื้องต้น

แผนยุทธศาสตร์ 2564 - 2566

ยุทธศาสตร์ 1 ส่งเสริมป้องกันและควบคุมโรคโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (PP&P Excellence)
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (People Excellent)
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนบริการให้มีประสิทธิภาพ (Governance Excellent)

เป้าประสงค์

  1. ประชาขนมีสุขภาวะและสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยชุมชนภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ และจัดการภัยสุขภาพ
  2. ระบบบริการมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพ
  3. เจ้าหน้าที่ เก่ง ดี มีสุข และมีจิตบริการ
  4. ระบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนบริการมีประสิทธิภาพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook