Get Adobe Flash player

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก » ข้อมูลเบื้องต้น

แผนยุทธศาสตร์ 2560 - 2563

ยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาระบบบริการเชิงรุกที่ตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพและภัยคุกคามโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย
ยุทธศาสตร์ 2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี คุณภาพ เชื่อมโยงบริการ
ยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพ
ยุทธศาสตร์ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนบริการให้มีประสิทธิภา
ยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อเป็นแหล่งฝึกนักศึกษาที่มีคุณภาพ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook