Get Adobe Flash player

เมนู

ผลงานวิชาการ

Data Center

สำหรับเจ้าหน้าที่

ล็อกอิน

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

 

แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2567 

แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลจะนะ ปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัตถุดิบ(Raw material) และเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา สำหรับการผลิตยา ปีงบประมาณ 2567

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ปีงบประมาณ 2567

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ปี  2566

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์รายการเครื่องช่วยหายใจ

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ปี  2565

แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ปี  2564

การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ประจำปี 2563

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ประจำปี 2563

แผนประมาณการค่าใช้จ่าย ยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2563

รายการวงเงินลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและก่อสร้าง และแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รายจ่ายประจำปี 2563

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาปีงบปีประมาณ 2563

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา(ฉบับปรับปรุง) ปีงบปีประมาณ 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤศจิกายน 2561 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2561 

แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2562 

แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 

เผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 

แผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ไม่ใช่ยา ประจำปีงบประมาณ 2562 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างอาคารบริการ 8 ชั้น

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานครุภัณฑ์ที่มีวงเงิน 100,000 บาทขึ้นไป ค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินลงทุน ปีงบประมาณ 2561

แผน/ผล การใช้จ่ายเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561

แผนเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา โรงพยาบาลจะนะ ประจำปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External

แนวทางการปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2561

การดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ระดับหน่วยบริการ 70% ระดับจังหวัด 20%) โรงพยาบาลจะนะ จ.สงขลา 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook