Get Adobe Flash player

คุณอยู่ที่นี่

หน้าแรก

การดำเนินการสอบคัดเลือกในตำแหน่งดังนี้

- พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา

- นักจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา

- พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

- พนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ได้เสร็จสิ้นแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมสูงสุด ดังรายละเอียดแนบท้าย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบได้มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าว ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลจะนะ

ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 10.00 น.

รายชื่อผู้สอบผ่าน

 

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Facebook